Hug You

Winfrey Point, White Rock Lake, Dallas, Texas